یکتا الکترود

CONTACT US

شرکت تولیدی صنعتـی یکتـا الکتـرود

کارخانـه :

 • شیـراز، شهـرک بـزرگ صنعتـی، نبـش میـدان ساعـی

دفتـرمرکـزی :

 • تهـران، میدان سعـادت آباد، نبش خیابان نهم، ساختمـان کاج
 • تلفـن: 74307000-021
 • نمابـر: 26740388-021

دفتـر بازار شاد آباد :

 • تهــران، بــازار آهــن غــرب، بلــوک اسفنـــد، پـلاک 196
 • تلفـن: 66671830-021
 • نمابـر: 66671829-021

دفتـر اصفهـان :

 • تلفـن: 36288789-031
 • نمابـر: 36288790-031

دفتـر شیـراز :

 • تلفـن: 38230000-071
 • نمابـر: 38385320-071

دفتـر مشهـد :

 • تلفـن: 37235912-051
 • نمابـر: 37128559-051

ایمیل : info@yektaelectrode.com